Samsung Galaxy S8 và LG G6 đã được chứng nhận là thân thiện với môi trường Samsung Galaxy S8 và LG G6 là những điện thoại thông minh đầu tiên nhận được giấy chứng nhận EPEAT (Công cụ Đánh giá Chất lượng Sản phẩm Điện tử) trực tiếp được Hội đồng Điện tử Xanh và