Gói Google Home 2 được bán với giá $199.99 tại Costco, các đơn vị cá nhân hiện chỉ có $ 109 tại Google Store Thật là một sự khác biệt một năm làm. Năm ngoái vào thời điểm này, loa loa thông minh thuộc về Amazon. Rốt cuộc, đó là sản phẩm mà họ tạo